Research Students

Miss BAI, Shuhan 柏澍晗

BAI, Shuhan

柏澍晗

PhD Student (PT)
shuhanbai2
3442-4338
MMW-3402
Mr DU, Hongchao 杜洪超

DU, Hongchao

杜洪超

PhD Student (FT)
hc.du
3442-4338
MMW-3402
Miss DU, Yuxin 杜钰欣

DU, Yuxin

杜钰欣

PhD Student (FT)
yuxindu8
3442-4338
MMW-3402
Mr HAN, Jiaxing 韓嘉興

HAN, Jiaxing

韓嘉興

PhD Student (FT)
jxhan5
3442-4338
MMW-3402
Mr HU, Haibo 胡海波

HU, Haibo

胡海波

PhD Student (FT)
haibohu2
3442-4338
MMW-3402
Mr HU, Tao 胡韜

HU, Tao

胡韜

PhD Student (FT)
taohu9
3442-4338
MMW-3402
Mr HUANG, Jiacheng 黃嘉诚

HUANG, Jiacheng

黃嘉诚

PhD Student (FT)
jiachuang6
3442-4338
MMW-3402
Miss HUANG, Lianming 黃戀茗

HUANG, Lianming

黃戀茗

PhD Student (FT)
lmhuang8
3442-4338
MMW-3402
Miss HUANG, Yun 黃蘊

HUANG, Yun

黃蘊

PhD Student (FT)
yhuang432
3442-4338
MMW-3402
Mr LI, Jinheng 李金恒

LI, Jinheng

李金恒

MPhil Student (FT)
jh.li
3442-4338
MMW-3402
Miss LI, Lei 李蕾

LI, Lei

李蕾

PhD Student (FT)
leili53
3442-4338
MMW-3402
Mr LI, Ruoxiang 李若祥

LI, Ruoxiang

李若祥

PhD Student (FT)
ruoxianli2
3442-4338
MMW-3402
Miss MAO, Yu 毛妤

MAO, Yu

毛妤

PhD Student (FT)
yumao7
3442-4338
MMW-3402
Mr PAN, Riwei 潘日維

PAN, Riwei

潘日維

PhD Student (FT)
riweipan
3442-4338
MMW-3402
Miss REN, Tianyu 任天宇

REN, Tianyu

任天宇

PhD Student (FT)
tianyuren2
3442-4338
MMW-3402
Mr SONG, Ziwei 宋子微

SONG, Ziwei

宋子微

PhD Student (FT)
ziweisong5
3442-4338
MMW-1406
Mr TANG, Dongdong 唐東東

TANG, Dongdong

唐東東

PhD Student (FT)
dtang8
3442-4338
MMW-3402
Miss WANG, Jun 汪珺

WANG, Jun

汪珺

PhD Student (FT)
jwang699
3442-4338
MMW-3402
Mr WANG, Ning 王宁

WANG, Ning

王宁

PhD Student (FT)
nwang227
3442-4338
MMW-1406
Miss WANG, Weilan 汪尉蓝

WANG, Weilan

汪尉蓝

PhD Student (FT)
weilawang2
3442-4338
MMW-3402
Mr WU, Shangyu 吳尚宇

WU, Shangyu

吳尚宇

PhD Student (FT)
shangyuwu2
3442-4338
MMW-3402
Miss XIE, Wenjing 谢文静

XIE, Wenjing

谢文静

PhD Student (FT)
wenjinxie4
3442-4338
MMW-3402
Miss YANG, Ya 楊亞

YANG, Ya

楊亞

PhD Student (FT)
yyang775
3442-4338
MMW-3402
Mr YE, Min 叶敏

YE, Min

叶敏

PhD Student (FT)
minye4
3442-4338
MMW-3402
Miss ZHANG, Yunmo 張耘墨

ZHANG, Yunmo

張耘墨

PhD Student (FT)
yunmo.zhang
3442-4338
MMW-3402