Alumni

Name Award date Graduate destination
Ms LIU, Tiantian 15 Feb 2012 Industry
Mr HUANG, Yazhi 3 Oct 2012 Industry
Mr SHI, Liang 25 Jun 2013 Academia (East China Normal University)
Mr LI, Jianhua 8 Jul 2013 Academia (Hefei University of Technology)
Mr LI, Qingan 14 Feb 2014 Academia (Wuhan University)
Ms QIU, Keni 15 Jul 2014 Academia (Capital Normal University)
Ms ZHAO, Mengying 15 Jul 2015 Academia (Shandong University)
Ms FU, Chenchen 19 Jan 2017 Academia (Southeast University)
Mr JI, Cheng 24 Nov 2017 Academia (Nanjing University of Science and Technology)
Ms DU, Yajuan 22 Dec 2017 Academia (Wuhan University of Technology)
Mr LI, Fuyang 20 Jun 2019 Academia (Wuhan University of Technology)
Mr ZHOU, Zimeng 7 Apr 2020 Academia (Shandong University)
Ms XU, Qian 26 May 2020 Academia (City University of Hong Kong, Research Associate)
Mr WU, Chao 20 Aug 2020 Academia (Nanjing University of Science and Technology)
Miss LI, Qiao 08 Feb 2021 Academia (Xiamen University)
Miss LIANG Yu 10 Mar 2021 Academia (ETH Zurich, Postdoc)
Mr CUI, Yufei 11 Jun 2021 Academia (McGill, Postdoc)
Miss SUN Xuan 03 Dec 2021 Academia (Imperial College London, Postdoc)
Mr YU Jinghuan - -